" Er zijn nu 3 beste kijkers online! " 

Copyright - Disclaimer


Copyright

copyrightOvername van gedeeltes van deze site- met bronvermelding ! - is toegestaan, behalve voor commerciéle doeleinden.
Het overnemen van foto's voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toesteming van Guus Halberstadt. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur (Guus Halberstadt) foto's van guusontour.nl op diskette, cd-rom,
dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie
die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's.
Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo's. Het copyright geld in deze voor alle sites en / of sub-sites van
www.guusontour.nl. Alle teksten en illustraties Copyright 2010 Guus Halberstadt, (webmaster). Alle rechten voorbehouden.

Disclaimerdisclaimer

De informatie op HTML / XHTML op het net wordt geleverd "zoals ze is".
Het gebruik van de informatie op HTML / XHTML op het net en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico
van de gebruiker. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het
resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op HTML / XHTML op het net.
Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.
Omtrent de cookiebepaling die sinds 5 juni 2012 van kracht is.

Volgens de cookiebepaling moeten websites bezoekers informeren en toestemming vragen alvorens zij een cookie of andere gegevens op de computer, laptop of mobiele telefoon plaatsen of lezen. Lees hier meer !

© Januari 2013, Guus Halberstadt.